Over Promotie Techniek Midden Brabant

De Provincie Noord-Brabant biedt het Platform Promotie Techniek inhoudelijk en financieel ondersteuning. De volgende partners zijn inhoudelijk betrokken: T-primair, Midpoint Brabant; Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO); ROBO Tilburg, Campus013, ROC Tilburg, Avans Hogeschool, Fontys en Gemeente Tilburg.

Visie & Doelstellingen

Visie
Wetenschap en techniek horen een vast onderdeel te zijn in activiteiten- en beleidsprogramma’s van onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Promotie Techniek MB wil dat jongeren door deelname aan projecten weten wat techniek ze te bieden heeft. En ziet zichzelf als actieve makelaar, verbinder en regisseur en mobiliseert partijen in het veld. Hiermee worden bedrijven en opleiders aangemoedigd samen leer-werk-trajecten op te zetten. Dit om de in- en doorstroom te bevorderen naar technische opleidingen en technische bedrijven.

Doelstelling
Promotie Techniek MB wil stimuleren dat kinderen al op de basisschool kennismaken met wetenschap en techniek en dat dit door gaat in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Zodat uiteindelijk meer jongeren kiezen voor de sector techniek of het profiel Natuur & Techniek in de bovenbouw van het voortgezet onderwijs.

Promotie Techniek MB zet in op:

 • Het stimuleren van een positieve houding tov bètatechniek in het basis- en voortgezet onderwijs zodat scholen Wetenschap & Techniek structureel opnemen in hun curriculum;
 • Het genereren van voldoende instroom in technisch onderwijs op alle niveaus;
 • Het bevorderen van doorstroom in en het minimaliseren van uitstroom in het technische onderwijs op alle niveaus;
 • Het bevorderen van de uitstroom naar technische bedrijven.

Werkwijze & Werkgebied

Werkwijze
Promotie Techniek MB ziet graag dat in het primair – en voortgezet onderwijs Wetenschap & Techniek structureel opnemen in hun programma. Door deelname aan projecten en activiteiten, kunnen opleiders hun leerlingen techniek laten ervaren. Studieprojecten zorgen altijd en overal voor meer bagage.

Promotie Techniek MB biedt de hele onderwijsketen (po-vo-mbo-hbo) in Midden-Brabant projectondersteuning bij het vinden en beschikbaar komen van leuke, leerzame techniekprojecten en -activiteiten. Promotie Techniek MB geeft daarbij toelichting op en begeleiding bij de uitvoering. Na deze ontwikkelfase worden projecten en activiteiten opgenomen in de leerlijn en zijn onderwijsinstellingen in staat de projecten en activiteiten op eigen kracht voort te zetten, eventueel samen met bedrijven.
Kennisuitwisseling tussen scholen en technische bedrijven in de vorm van netwerken en het gezamenlijk opzetten van leer-werk-trajecten is noodzakelijk. Promotie Techniek MB heeft hierbij een actieve houding.

Werkgebied
Het werkgebied bestaat uit de regio’s Tilburg en Waalwijk. Daarnaast Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Heusden, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Kaatsheuvel, Oirschot, Oisterwijk & Moergestel en Reusel-De Mierden.

Organisatie & Bestuur

Organisatie
Promotie Techniek MB heeft een bestuur, een programmamanager en een onderwijscoördinator. De activiteiten zijn ondergebracht in een stichting. Deze bestaat uit vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid. Het is een afspiegeling van het samenwerkingsverband. Daarnaast is een aantal organisaties bestuurlijk betrokken. Bij dit alles inspireren de programmamanager en onderwijscoördinator leerkrachten en docenten structureel meer te doen aan techniekonderwijs.

Bestuur van de stichting
De bestuursleden zijn de verbindende schakel met hun eigen organisatie en bewaken de doelstelling. Door de inzet van personeel en financiële middelen stimuleren zij hun achterban om enthousiast mee te werken aan de ambities. Het bestuur treedt naar buiten als boegbeeld van Promotie Techniek MB en ambassadeur richting de gemeenten en de provincie Noord-Brabant.

Bestuursleden
Voorzitter: Han Kandelaars, Hfd HR Bosch Transmission Technology BV.,
Secretaris en programmamanager: Anita de Haas
Penningmeester: Pieter Jansen, directeur T-Primair

Overige bestuursleden:
Arjan van Eeten, Fontys Hogescholen
Kiki Nieuwkerk, Mill-Hill College Goirle namens VO scholen
Cees van Gerwen, directie Techniek ROC
Hanneke van Bleek, adjunctie directeur Academie Bouw en Infra Avans Hogeschool
Geert Naaijkens, ondernemer namens de Robo’s
Peter van Ierland, namens Midpoint Brabant

Adviseurs:
Bart Coppes, projectleider Deltaplan Techniek Midden-Brabant
Linda Meerbeek, namens Gemeente Tilburg
Maartje Mutsaers, namens Ontdekstation013

Programmamanager
De programmamanager is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken. Zij bewaakt de voortgang van de programma’s en werkt nauw samen met de onderwijscoördinator. De programmamanager overlegt periodiek met de voorzitter van het bestuur. Dit overleg dient om de uitgestippelde koers te bewaken en nieuwe kansen te creëren. Maar er wordt ook gekeken naar de (goede) uitvoering van lopende projecten.

Taken:

 • Vertegenwoordiging Promotie Techniek MB binnen het Ontdekstation013, Hal 79 Spoorzone Tilburg;
 • Visie- en instrumentontwikkeling;
 • Professionalisering van het platform;
 • Fysieke en in de toekomst (ook) virtuele netwerkbijeenkomsten;
 • Project- en financiële administratie van de stichting;
 • Opbouw en professionalisering van lokale netwerken van scholen en bedrijven;
 • Deze functie wordt vervuld door Anita de Haas.

   

Onderwijscoördinator
De onderwijscoördinator verzorgt het OntdekRijk waar leerlingen en leerkrachten ondergedompeld en geïnspireerd worden dmv techniekuitdagingen en concentreert zich op activiteiten gericht op po, vo (vmbo, havo, vwo), mbo, hbo en wo.

De onderwijscoördinator werkt nauw samen met de programmamanager.

Taken:

 • Het onderhouden van contacten met bedrijven, scholen en aanbieders van techniekactiviteiten;
 • Het zoeken naar nieuwe partners;
 • Het koppelen van techniekaanbieders en bedrijven aan scholen, zowel n.a.v. specifieke vragen van scholen als o.b.v. hun aanbod;
 • Het organiseren van netwerk- en inspiratiebijeenkomsten en Toekomstig Techniek Talent;
 • Ondersteuning van scholen bij het realiseren en ontwikkelen van techniekactiviteiten;
 • De redactie van de nieuwsbrief;

Deze functie wordt vervuld door Annelies van Helvoort.

Onze partners